Regulamin Programu Architekci.9design.pl

Definicje

Architekci.9design.pl – oznacza platformę internetową, dostępną w domenie 9d Sp. z o.o., prowadzoną przez właściciela i organizatora Programu 9d Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Motylkowej 65B, 04-776 Warszawa, miejsce prowadzenia działalności ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336526.

Partner – oznacza uczestnika zarejestrowanego w Programie.

Klient – oznacza podmiot, któremu został polecony przez Partnera sklep internetowy 9design.pl, a który wcześniej do Programu nie został zgłoszony.

Program – oznacza Program partnerski działający pod adresem architekci.9design.pl.

Firma – oznacza 9d Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Motylkowej 65B, 04-776 Warszawa.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

 

Informacje wstępne

1. Zasady uczestnictwa w Programie zostały określone w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem https://architekci.9design.pl/cms/regulamin.

3. W Regulaminie zawarte są prawa i obowiązki Partnera.

4. Z Regulaminem, a także Polityką Prywatności należy zapoznać się przed przystąpieniem do Programu. Przystąpienie do Programu, jest równoznaczne z akceptacją przez Partnera Regulaminu i Polityki Prywatności.

 

Zasada działania Programu

1. Udział w Programie jest dobrowolny i nie wiąże się z żadnymi kosztami ani opłatami.

2. Partner może zrezygnować z udziału w Programie w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość mailową z informacją o rezygnacji na adres: architekci@9design.pl.

3. Program daje Partnerowi możliwość uzyskania prowizji określonej w § Prowizje i wypłaty Regulaminu, której wysokość widoczna jest po zalogowaniu się przez Partnera do Programu.

4. Partner będzie świadczył usługi marketingowe na rzecz Firmy. Przedmiotem usług jest informowanie potencjalnych Klientów o ofercie towarów sprzedawanych przez Firmę.

5. Partner ma możliwość zgłoszenia w Programie swojego Klienta. Zgłoszenie następuje poprzez wprowadzenie danych Klienta (imię i nazwisko, adres email, telefon) w sekcji Przypisani klienci.

6. W przypadku gdy Klient Partnera posiada w sklepie 9design.pl więcej niż jedno konto, do Partnera zostaje przypisane najnowsze konto Klienta (o najwyższym numerze identyfikacyjnym).

7. Klient jest przypisany do Partnera przez 12 miesięcy od momentu jego zgłoszenia. Po upływie tego czasu, Klient jest automatycznie kasowany z listy Przypisani klienci danego Partnera.

8. Partner nie może dodać Klienta do swojej listy, jeśli nie posiada zgody na wykorzystanie danych Klienta. Partner bierze odpowiedzialność za brak zgody Klienta na ich wykorzystanie.  

9. Alternatywnie (np. w sytuacji gdy Klient nie zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych na potrzeby rozliczenia prowizji Partnera) Partner może przypisać Klienta poprzez wygenerowanie kodu rabatowego dla Klienta. Przypisanie Klienta zostanie wykonane w takim przypadku dopiero po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia przez Klienta z wykorzystaniem kodu rabatowego wygenerowanego przez Partnera.

Kod rabatowy jest generowany w  sekcji Kody Rabatowe i składa się z  ciągu znaków generowanych automatycznie i może zawierać dodatkowo 6-literowy tekst, który pozwoli Partnerowi na identyfikację Klienta z przyznanym kodem. Partner może przekazać Klientowi kod w formie linku https://9design.pl?discount_code=wygenerowanykod  (do wykorzystania w  sklepie internetowym) lub jako ciąg znaków do podania w sklepie stacjonarnym 9design przed złożeniem zamówienia.

Kod rabatowy jest ważny przez 12 miesięcy od daty wygenerowania i uprawnia Klienta do 5% rabatu na zakupy towarów (z wyłączeniem produktów przeceniowych) w sklepie internetowym www.9design.pl  i w sklepie stacjonarnym przy ul. Lucerny 25 w  Warszawie, których wartość przekracza 2000 PLN. Kod może być użyty przez Klienta dwa razy (na dwa różne zamówienia, każde z  nich o wartości nie mniejszej niż 2000PLN).

10. Partner nie jest podmiotem powiązanym z 9d Sp. z o .o. i nie ma prawa do składania Klientowi wiążących ofert co do cen oraz terminów dostawy towarów.

11. Działanie na szkodę Firmy jest niedozwolone i będzie skutkować zawieszeniem konta Partnera, anulowaniem wszystkich prowizji oraz będzie uprawniało Firmę do żądania zwrotu wszystkich prowizji wypłaconych Partnerowi, co nie ogranicza Firmy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

 

Uczestnictwo w Programie

1. Partnerami Programu mogą być:

a. osoby prawne,

b. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,

c. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie projektowania i wyposażenia wnętrz.

d. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie projektowania i wyposażenia wnętrz, które jednak mogą udokumentować doświadczenie w tym zakresie.

2. Działalność Partnera powinna być sklasyfikowana zgodnie z PKD jako:

a. działalność w zakresie architektury (kod 71.11.Z),

b. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),

c. działalność sklasyfikowana pod innym kodem PKD, zaakceptowanym przez Firmę.

3. Aby zostać Partnerem w Programie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod domeną:  https://architekci.9design.pl/arch/register.

4. Wysłanie przez Partnera wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu.

5. Udział w Programie jest możliwy po weryfikacji danych Partnera oraz aktywacji jego konta przez operatora Programu.

6. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności podanych przez potencjalnego Partnera danych, Firma ma prawo wystąpić z prośbą o udostępnienie dokumentów potwierdzających. Odmowa okazania dokumentów oznacza rezygnację Partnera z udziału w Programie.

7. Partner w dowolnym momencie może zmienić swoje dane teleadresowe lub dotyczące adresu poczty elektronicznej (z wyłączeniem Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP) w Programie przez zakładkę Ustawienia lub zgłaszając to drogą elektroniczną na adres: architekci@9design.pl. Zmiana innych danych Partnera jest możliwa wyłącznie poprzez przesłanie przez Partnera zmienionych danych na w/w adres poczty elektronicznej i po przeprowadzeniu przez Firmę weryfikacji.

8. W przypadku zmiany danych Partnera, Firma potwierdzi dokonanie przedmiotowej zmiany.

9. Partner przystępując do Programu, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących Programu.

10. Partner ma możliwość przekazania Firmie wizualizacji/zdjęć swoich projektów, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Firmę w celu promocji oferty firmy lub/i usług Partnera.

11. Firma pozostawia sobie możliwość wyboru z przesłanych przez Partnera prac, tych które zostaną opublikowane w serwisach Spółki.

 

Prowizje i wypłaty

1. Prowizja jest to forma wynagrodzenia Partnera z tytułu dokonanych przez jego Klientów zamówień. Prowizja obliczana jest od wartości końcowej netto produktów w zamówieniu po uwzględnieniu wszystkich zmian w zamówieniu.

2. Prowizja przysługuje Partnerowi dla zamówień Klientów, których zgłosił poprzez Platformę przed złożeniem przez nich zamówienia lub dla zamówień, w których Klient skorzystał z kodu rabatowego wygenerowanego przez Partnera.

3. Program zakłada możliwość przyznania dwóch rodzajów prowizji Partnerowi:

a. podstawowej, która wynosi 10%,

b. dodatkowej związanej z akcjami promocyjnymi dotyczącymi konkretnego producenta lub kategorii produktów.

4. Prowizje uzyskane przez Partnera w ramach akcji promocyjnych sumują się z prowizją podstawową.

5. Produkty z kategorii Galeria Sztuki są wyłączone z modelu prowizyjnego (tj. za rekomendację tych produktów nie przysługuje wynagrodzenie). 

6. Prowizje uzyskane przez Partnera z różnych zamówień jego Klientów, sumują się.

7. Zamówienie Klienta jest widoczne na Platformie w sekcji Stan konta po 30 dniach roboczych od osiągnięcia statusu wysłane lub odebrane.

8. Firma zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wysokości prowizji w przypadku zamówień z rabatem dla Klienta powyżej 10% (dotyczącym całego zamówienia lub części zamówienia), kiedy prowizja w połączeniu z rabatem powodują przekroczenie progu rentowności. Prowizja zostanie pomniejszona o tyle punktów procentowych, o ile rabat przekroczył próg 10%.

9. Partner w ramach współpracy z Firmą ma możliwość zakupu towaru z rabatem 15% na towary nieprzecenione i dalszej odprzedaży tych towarów własnym klientom. Partner może powyższy rabat częściowo przenieść na klienta, przy czym maksymalnie do 10%. Jeśli Partner wybierze opcję rabatu, wówczas prowizja za dane zamówienie klienta nie zostanie naliczona Partnerowi.

10. Zamówienia zwrócone przez Klienta nie zostaną uwzględnione w rozliczeniu prowizji Partnera. Stosowna korekta uwzględniająca zwrot towarów zostanie uwzględniona na koncie Partnera.

11. Stan konta Partnera oraz wysokość prowizji są widoczne dla Partnera zalogowanego w Programie.

12. Wypłata prowizji następuje po wystawieniu przez Partnera faktury na kwotę równą saldu dodatniemu, widocznemu w sekcji Stan konta i przesłaniu jej mailem na adres:architekci@9design.pl. Wysokość prowizji podano w kwotach netto.

13. W przypadku rozliczenia na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło wypłata następuje po przekroczeniu przez Partnera wartości skumulowanych prowizji w wysokości 1000 PLN.

14. Po opłaceniu faktury przez Firmę na koncie Partnera wyświetli się zaktualizowana wysokość salda.

15. Firma  ma prawo cofnąć prowizję w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie przestrzegania przez Partnera Regulaminu lub stosowania przez niego nieuczciwych praktyk.

 

Przetwarzanie danych osobowych

1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.

 

Postanowienia końcowe

1. Firma może zmienić Regulamin oraz Politykę Prywatności, a także uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Programu. Zmiana zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Firmę, który nie może być krótszy niż 7 (słownie: siedem) dni od momentu udostępnienia na platformie https://architekci.9design.pl zmienionego Regulaminu.

2. Partner przy pierwszym logowaniu do Programu, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Firmą. Do zobowiązań powstałych przed zmianą Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia.

3. Firma informuje, że będzie przetwarzać dane przekazane przez Partnera w celu realizacji niniejszej Umowy oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia szczegółów Programu i oferty Firmy. Podanie przez Partnera tych danych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji celów Programu.

4. Partnerowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.

5. Podane przez Partnerów dane osobowe Firma zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest w siedzibie Firmy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 lub pod adresem e-mail: daneosobowe@9design.pl

7. Partner, w przypadku podejrzenia, że podane przez niego dane osobowe są przetwarzane niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz krajowego, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z  biurem w Warszawie (00-193), przy ulicy Stawki 2.

8. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

9. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Firmy.

 

Załącznik nr 1

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie pomiędzy:

Przedsiębiorcą prowadzącym działalność związaną z projektowaniem wnętrz, współpracującym z 9d sp. z o.o. na podstawie zaakceptowanego Regulaminu Programu Architekci.9design.pl, zwanym dalej „Zleceniodawcą”,

a

9d sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336526, NIP: 9522076515, Regon: 142005020, której siedziba znajduje się przy ul. Motylkowej 65B, 04-776 Warszawa,  reprezentowaną przez Krystiana Dobrzyckiego, Członka Zarządu zwaną dalej „Zleceniobiorcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”.

Mając na uwadze, iż Zleceniodawca uczestniczy w Programie Partnerskim Architekci.9design.pl, strony postanawiają co następuje:

 

§1 Przedmiot umowy

1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  zwanego dalej „RODO” i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz właściwej realizacji postanowień regulaminu Programu Partnerskiego Architekci.9design.pl, Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie określonym niniejszą Umową.

2. Strony oświadczają, że przetwarzanie danych odbywa się w imieniu Zleceniodawcy, a Zleceniobiorca zapewnia w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymagania Ustawy oraz RODO i zapewniało ochronę praw osoby, której dane dotyczą.

§2   Zakres powierzonych danych i cel przetwarzania

1. Zleceniodawca powierza przetwarzanie danych osobowych na poniższych warunkach:

a. przedmiot przetwarzania: dane osobowe przechowywane w bazach danych i serwisach internetowych w okresie uczestnictwa w Programie Partnerskim Architekci.9design.pl, z uwzględnieniem zapisu wskazanego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy.

b. charakter i cel przetwarzania: wykonanie postanowień regulaminu Programu Partnerskiego Architekci.9design.pl, z wykorzystaniem zasobów udostępnionych przez Zleceniobiorcę.

c. rodzaj danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

d. kategorie osób, których dane dotyczą: potencjalni klienci, klienci, osoby kontaktowe klientów.

W przypadku konieczności dodania dodatkowego rodzaju danych osobowych niewskazanych na liście powyżej, Zleceniodawca poinformuje o tym w formie mailowej, przy czym każdorazowa modyfikacja danych osobowych wskazanych na liście nie wymaga formy aneksu do niniejszej Umowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie określonym powyżej, w oparciu o udokumentowane polecenia Zleceniodawcy, które mają również zastosowanie do przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (chyba że nałożono taki obowiązek zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Zleceniobiorca, w tym przypadku Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym przed rozpoczęciem przetwarzania, chyba że prawo to zabrania przekazywania takich informacji ze względu na ważny interes publiczny).

3. W celu realizacji postanowień regulaminu Programu Partnerskiego Architekci.9design.pl Zleceniobiorca uprawniony jest do przechowywania danych, sporządzania kopii zapasowych danych, opracowywania danych, transmisji danych, usunięcia danych, jak również wykonywania innych czynności na danych niezbędnych do należytego wykonania postanowień regulaminu Programu Partnerskiego Architekci.9design.pl.

§3   Prawa i obowiązki Stron

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy zgodnie z prawem gromadzone dane osobowe. Na pisemny wniosek Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w tym szczegółów technicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w celu przetwarzania danych, w zakresie objętym wnioskiem Zleceniodawcy, w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku zawierającego żądanie udostępnienia takich danych.

2. Zleceniodawca jako administrator danych osobowych wyłącznie decyduje o sposobie i celach przetwarzania danych.

3. Zleceniodawca lub Zleceniobiorca oraz, w stosownych przypadkach, przedstawiciel Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy, udostępnia rejestr danych osobowych właściwemu organowi nadzorczemu na jego wniosek.

4. Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.

5. Zleceniobiorca zapewnia, że osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub są objęte odpowiednim ustawowym obowiązkiem zachowania poufności, zgodnie z art. 28 ust. 3 punkt. b RODO.

6. Zleceniobiorca oświadcza, że podjął środki ochronne wymagane na podstawie art. 32 ustawy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO.

7. Zleceniobiorca oświadcza, że przestrzega warunków, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO, dotyczących zaangażowania innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. d RODO.

8. Zleceniobiorca biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Zleceniodawcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO.

9. Zleceniobiorca  uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f RODO.

10. Zleceniobiorca udostępnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwia Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Zleceniodawcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich, zgodnie z art. . 28 ust. 3 pkt. h RODO.

11. Zleceniobiorca niezwłocznie informuje Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem dyspozycja wydana mu przez Zleceniodawcę narusza RODO lub inne przepisy Unii lub państwa członkowskiego w zakresie ochrony danych.

§4   Odpowiedzialność

1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, RODO, Ustawy oraz niniejszej Umowy.

2. W przypadku szkody spowodowanej działaniem Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca odpowiadać będzie na zasadzie winy za szkody rzeczywiste poniesione przez Zleceniodawcę.

3. Zleceniobiorca jest wyłączony z odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych na zasadach opisanych w §1  ust. 2 Umowy w tej części systemu informatycznego, która jest zarządzana przez Zleceniodawcę.

§5   Postanowienia końcowe

1. Zleceniobiorca nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu realizacji postanowień niniejszej Umowy.

2. Niniejsza Umowa została zawarta na czas uczestnictwa w Programie Partnerskim Architekci.9design.pl. Umowa może zostać rozwiązana za jednomiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze Stron. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy Zleceniodawca indywidualnie, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia niniejszej Umowy, zabezpieczy wszelkie dane osobowe powierzone Zleceniobiorcy do przetwarzania. W terminie 14 dni po dacie wygaśnięcia Umowy, Zleceniobiorca trwale usunie wszelkie zapisy zawierające dane osobowe powierzone mu do przetwarzania, przekazane mu w związku lub podczas wykonywania postanowień regulaminu Programu Partnerskiego Architekci.9design.pl, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO.

3. Strony oświadczają, że wszelkie wcześniej zawarte umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych zostają odwołane i zastąpione niniejszą Umową.

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wszelkie kwestie nieobjęte zakresem niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa właściwego, w tym w szczególności przepisom Ustawy i RODO.

 

 Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2019